Pensioenakkoord & wijzigingen pensioenregelingen

FAQ - Pensioenakkoord


De 3 belangrijkste wijzigingen waarop de werkgever moet acteren:

Wanneer: uiterlijk 1 januari 2028
Welke actie: De regeling dient te worden aangepast

 • Elke werkgever biedt een pensioenregeling op basis van een beschikbare premiesysteem.
 • Nu geldt in een beschikbare premieregeling (veelal) een stijgende premie naarmate de werknemer ouder wordt. Het is de bedoeling dat voor elke werknemer hetzelfde premiepercentage gaat gelden.
 • Het premiepercentage wordt volgens de huidige voorstellen maximaal 30% van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het salaris minus een aftrek die rekening houdt met de AOW.
 • Om de vijf jaar wordt bepaald of het maximale percentage moet worden aangepast, bijvoorbeeld omdat de rentestand is gewijzigd.

U heeft op dit moment een beschikbare premieregeling

Heeft u op dit moment een beschikbare premieregeling, dan heeft u de volgende keuzes:

 1. Gemengde regeling: u past zo weinig mogelijk aan
  • Bestaande werknemers houden de stijgende premie.
  • Nieuwe werknemers krijgen een leeftijdsonafhankelijke premie dus gelijkblijvende premie.
  • Geen compensatieregeling nodig omdat er voor de huidige werknemers niets verandert.
  • Na aanpassing zijn er dan 2 regelingen binnen het bedrijf.
  • Wanneer werknemers van baan wisselen, komen zij mogelijk in een ander soort regeling terecht, namelijk van een stijgende premie in een gelijkblijvende premie. Dat vraagt om aandacht, om te voorkomen dat ze verkeerde verwachtingen hebben over hun pensioenopbouw.
 2. Uniforme regeling: voor iedereen dezelfde regeling
  • Alle werknemers krijgen een leeftijdsonafhankelijke premie.
  • Compensatieregeling nodig voor werknemers die er op achteruit gaan ten opzichte van hun oude regeling.
  • De compensatie kan in de vorm van extra pensioen worden toegezegd of in de vorm van salaris. Het nieuwe pensioenkader biedt hier extra fiscale ruimte voor van maximaal 3% van de pensioengrondslag gerekend over uw totale werknemersbestand.
  • Lagere arbeidsmobiliteit (door verlies mogelijke compensatieregeling).

U heeft op dit moment een Middelloon of Eindloonregeling (Defined Benefit)

U heeft op dit moment een Defined Benefit regeling. Vanaf 2028 is het niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen in een uitkeringsregeling. Vanaf 2028 zijn alleen nog beschikbare premieregelingen mogelijk.

 • Bij een verlenging van uw pensioenregeling in de periode tot 2028 moet u overstappen naar een beschikbare premieregeling met een gelijkblijvende premiestaffel.
 • Door vóór 2027 over te stappen op een premieregeling kunt u gebruik maken van de eerbiedigende werking, zoals die hiervoor is omschreven. Dat kan voordelig zijn omdat er in dat geval geen verplichting is om compensatie te betalen voor te missen pensioenopbouw. U kunt dan nog een regeling met een leeftijdsafhankelijke staffel afspreken voor alle werknemers die in dienst zijn op 31 december 2026. Voor nieuwe deelnemers vanaf 2028 geldt dat dat zij pensioen opbouwen volgens een gelijkblijvend percentage.

Advies

In alle gevallen is het van belang dat u zich goed laat adviseren door een pensioenadviseur. Burcht verzekeringen en hypotheken zorgt ervoor dat alle informatie wordt geinventariseerd om u goed van dienst te zijn.

Wanneer: uiterlijk 1 januari 2028
Welke actie: De regeling dient te worden aangepast

Het partner- en wezenpensioen is een belangrijk onderdeel van de pensioenregeling. Er zijn veel verschillende regelingen in Nederland, daarom is het voor veel mensen onduidelijk hoe de regeling er uitziet en wat ze krijgen. De hoogte van nabestaandenpensioenen is nu diensttijdafhankelijk. Soms blijven de dekkingen deels in stand na uit dienst treden. Echter soms vervallen de dekkingen geheel als een werknemer uit dienst treedt. Vaak is een werknemer zich hiervan niet bewust.

Oplossing:

 • Het partnerpensioen wordt in de nieuwe situatie altijd berekend als een percentage over het salaris.
 • Aard van de dekking (vóór pensioendatum) wordt verplicht op risicobasis.
 • Percentage bedraagt maximaal 50% voor PP en 20% voor WZP (40% voor volle wezen).
 • Het blijft mogelijk om ANW-hiaat te verzekeren.
 • De partnerpensioendekking blijft tot 3 maanden na uitdiensttreding in stand (uiterlijk tot nieuwe baan) of tijdens hele WW-periode. De werknemer mag er voor kiezen de dekking  3 jaar voort te zetten voor eigen rekening.

De RVU maakt het voor werknemers mogelijk kort voor pensioendatum toch een regeling voor vervroegde uittreding te mogen ontvangen.

 • Tot 2021 was sprake van een fiscale boete voor de werkgever wanneer een uitkering werd gedaan die ervoor zorgde dat de werknemer vervroegd kon uittreden.
 • Deze fiscale boete geldt niet tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025 onder de voorwaarden:
  • Uitkering start maximaal 3 jaar voor AOW-datum
  • Uitkering bedraagt maximaal ca. € 21.000 per jaar
 • Wet vanaf 1 januari 2021 van kracht, na 2025 komt een structurele alternatieve oplossing.

Verlofsparen

Om werknemers meer mogelijkheden te bieden eerder te stoppen met werken is het aantal weken belastingvrij verlofsparen verdubbeld.

 • Werknemers mochten nu maximaal 50 weken fiscaal gefaciliteerd verlofsparen.
 • Het maximum wordt uitgebreid naar 100 weken.
 • Wet vanaf 1 januari 2021 van kracht.

In de komende jaren worden de regels voor pensioen moderner gemaakt. U moet daarom samen met uw werknemers nieuwe afspraken maken in pensioenregelingen. Soms moet u hiervoor zelf stappen zetten.

En soms wordt dit per sector geregeld als u deelneemt aan een bedrijfstakpensioenfonds. Het kan ook zijn dat u bericht krijgt van de verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI) waar u nu uw pensioenregeling heeft ondergebracht. Op het informatieplatform Werkenaanonspensioen.nl vindt u per doelgroep meer informatie over de nieuwe pensioenwet.

De transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel is een complex en meerjarig traject. Verkeerde beslissingen en/of aannames kan u als werkgever erg duur komen te staan! Het is daarom verstandig om gebruik te maken van de diensten van een pensioenspecialist. Burcht verzekeringen en hypotheken is u graag van dienst! 

Belangstelling?

Burcht verzekeringen en hypotheken biedt pensioenadvies & pensioenbeheer voor úw organisatie. Deze nemen wij graag met u door! Bel 0172 - 50 63 80 om kennis te maken.

Maak hier een afspraak!